Reisitingimused

OÜ Fortest Reisid reisitingimused.

1. Osaühing korraldab bussi vm transpordiga rühmareise ja -matku, müüb laeva- ja lennupileteid, reisikindlustust, kruiisireise, teiste firmade pakette.

2.1. Reisi programm
Reisi programmis on näidatud: marsruut, hind, ekskursioonid, muuseumide külastamise võimalused, ööbimised, reisikorraldaja rekvisiidid jm. Reisikorraldaja võib rühmareisi tellija soovil programmi muuta või koostada täiesti uue programmi. Reisijuht-giid või giid tutvustab reisijatele läbisõidetavaid riike ja sihtmaad programmi ja ametijuhendi alusel. Programmi täiendab reisija infoleht (lisainformatsioon), mille reisijad saavad pärast ettevalmistuste lõppemist, s.o hiljemalt 14 päeva enne reisi algust.
Reisijuht võib reisi ajal programmi muuta (lühendada, asendada samaväärse programmiga) ainult 100%lise konsensuse alusel või vääramatu jõu juhtumitel (loodusõnnetus, streik, liiklusummik, tehniline rike vms). Hilinejal/mahajäänul tuleb oma kulul rühmaga liituda järgmistes ööbimis- või peatuskohtades. Vt programmi muutmisest bussifirma süül, p 2.8.3.

2.2. Reisi hind
Reisipaketi hind katab transpordi- ja ööbimiskulud, maantee- ja ökoloogiamaksud, reisijuhi lähetuse jm kulud. Rahvusvaheline tervisekindlustus ja viisa maksumus võivad olla eraldi fikseeritud. Hinna muutumine võib olla tingitud viisa, välisriikide maksude, laeva-, bussi-, rongi-, lennuki- ja kindlustusfirmade ning hotelliteenuste hindade ja valuutakursside muutumisest. Hinna muutumisest teatab reisikorraldaja tellijale vähemalt 21 päeva enne reisi.

2.3. Reisi tellimine
Tellijaks võib olla kollektiiv (kool, asutus, ühing, ettevõte) või üksikisik. Kui tellija on reisi programmiga tutvunud, saanud konsultatsiooni ja otsustanud reisi tellida, siis sõlmib ta reisikorraldajaga reisilepingu, esitab vajalikud dokumendid ja fotod ning täidab vajadusel viisataotluse ankeedid. Tellija saab kaasa reisi programmi ja välisreiside korral hiljemalt 10 päeva enne reisi algust reisija infolehe (lisainformatsiooni), milles on andmeid ja soovitusi bussi, tolli, valuuta, majutuse, riietuse, toitlustuse, ekskursioonide jm kohta. Tellija langeb nimekirjast välja, kui ta ei ole lepingus märgitud ajaks esitanud vajalikke dokumente ega teinud sissemakseid.

2.4. Reisi eest tasumine
Reisi maksumust võib tasuda ühe või mitme maksena panga kaudu või sularahas kviitungi vastu:
2.4.1. Esimene sissemakse on broneerimis- e tellimistasu, mille tellija maksab lepingu allakirjutamisel või kuni kolme päeva jooksul, kui reisilepingus ei ole toodud teisiti. Esimese sissemakse suurus on 20% reisisummast, kui lepingus ei ole toodud teisiti. Kui reisini on jäänud vähem kui 31 päeva, tuleb 3 päeva jooksul tasuda kogu reisi maksumus. Kui reisini on jäänud vähem kui 7 päeva, tuleb reisi maksumus tasuda koheselt.
2.4.2. Tellija tasub järgmised sissemaksed vastavalt lepingus või pakkumises fikseeritud tähtaegadele (vt. reisilepingu punkt 3.2).
2.4.3. Tellija tasub ülejäänud reisi maksumuse, millest on maha arvestatud esimene sissemakse e. broneerimistasu lennureiside korral hiljemalt 31 päeva enne reisi, bussireiside korral hiljemalt 14 päeva enne reisi.

2.5. Kindlustuslepingud
Reisikorraldaja sõlmib soovi korral reisijale kindlustusfirmas meditsiiniabi kindlustuse lepingu. Reisija võib sõlmida lisakindlustuslepinguid ise või osaühingu kaudu: a) pagasikindlustus, b) õnnetusjuhtumikindlustus (kindlustatu sureb aasta jooksul pärast reisil juhtunud õnnetust), c) reisitõrke kindlustus (kindlustatu, tema lähedase või reisikaaslase haigestumine, õnnetusjuhtum, surm või ootamatu varakahju). Antud lisakindlustuste hinnas sisaldub juba ka tervisekindlustus.
Tellija tasub kindlustuste eest reisipaketiga koos või eraldi. Kui reisijal on kehtiv meditsiiniabi kindlustusleping, siis uut lepingut ei sõlmita. Bussifirmal on bussi rahvusvaheline liikluskindlustuse leping.

2.6. Reisist loobumine (tellimuse annulleerimine)
2.6.1. Võimalus tellimust trahvivabalt tühistada või muuta
Reisijal on kahe nädala jooksul pärast reisi tellimist õigus oma tellimus trahvivabalt tühistada või muuta kui reisini on tühistamishetkel jäänud vähemalt 31 päeva.
2.6.2. Reisi tühistamine ilma mõjuva põhjuseta
2.6.2.1. Kui tühistamise hetkel on tellimisest möödas 14 päeva ja reisini on jäänud rohkem kui 45 päeva, tuleb hüvitada bürookulud 48 € täiskasvanu ja 24 € kuni 12-a. lapse kohta.
2.6.2.2. Kui reisini on jäänud 44-31 päeva, on trahviks 96 € täiskasvanu ja 48 € lapse kohta, lisaks tehtud kulutused reisija kohta (majutuse ettemaks, viisa jms).
2.6.2.3. 30-15 päeva enne reisi on trahv 50% reisi maksumusest, aga mitte vähem kui tehtud kulutused reisija kohta (majutuse ettemaks, viisa jms).
2.6.2.4. 14-3 päeva enne reisi on trahv 75% reisi maksumusest, aga mitte vähem kui tehtud kulutused reisija kohta (majutuse ettemaks, viisa jms).
Reisi tühistamisel hiljem kui 48 tundi on trahv 100% reisi maksumusest.
2.6.2.5. Kui koos reisiva pere, grupi või sõpruskonna reisi hind põhineb sellel, et kindel arv reisijaid elab ühes toas või reisib koos ning keegi tellinutest tühistab oma reisi, on reisikorraldajal õigus võtta muutustest tingitud lisatasu.
2.6.3. Reisi tühistamine mõjuval põhjusel
Mõjuval põhjusel on reisijal õigus reis tühistada ja saada tagasi sissemakstud raha, millest on maha arvestatud bürookulud 48 € täiskasvanu ja 24 € lapse kohta ja võimalikud otsekulud (viisa, hotellitrahv, lennutrahv jne). Kogu kulude katmiseks soovitame sõlmuda reisitõrkekindlustus. Mõjuvaks põhjuseks loetakse: reisija või tema lähedase inimese (abikaasa, elukaaslane, vanemad, laps, õde-vend, lapselaps, vanavanemad) haigestumine või õnnetusjuhtumisse sattumine, lähedase inimese kaotus, tulekahju, suur varaline kaotus vms. Mõjuv põhjus peab olema dokumentaalselt tõestatud.

2.7. Reisi ärajäämine või edasilükkamine
2.7.1. Reisi ärajäämine või edasilükkamine võib olla tingitud rühma mittetäielikust komplekteerimisest, vääramatust jõust (force majeure – s.h. loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms siht- või transiitriigis). Reisikorraldaja teatab tellijale viivitamatult (v.a. force majeure juhtumid), kui reis jääb ära, lükkub edasi või asendatakse teise reisiga. Ärajäänud reisi puhul tagastatakse tellijale kogu sissemakstud raha, v.a. force majeure juhtumite tõttu, asendusreisist võib tellija loobuda.

2.8. Reisil tekkinud kahjude korvamine
2.8.1. Reisija reisile hilinemisel või riigipiirilt tagasisaatmisel (reisija on antud riigile ebasoovitav isik, kõlbmatu pass, tugevas joobes olek, tollirežiimi rikkumine jne.) reisikorraldaja reisi maksumust ei tagasta. Reisijal tuleb tasuda kogu koju tagaspöördumise kulud. Reisija isiklike asjade, raha ja passi kaotamise või varguse eest reisifirma ei vastuta, politseis koostatakse juhtunu kohta protokoll. Reisija korvab sel puhul tekkinud lisakulutused reisikorraldajale ja bussifirmale (telefon, bussikütus, majutus jms).
2.8.2. Reisikorraldaja hüvitab varalised kahjud, mis on tekkinud tema süü läbi.
2.8.3. Bussifirma hüvitab vastavalt lepingule bussi tehnilise rikke tõttu katkenud reisi või korraldab kordusreisi.
2.8.4. Reisikorraldaja lahendab kirjalikult esitatud pretensioone kahjude kohta hiljemalt kaks nädalat pärast reisi.

2.9. Hinnang reisi kohta:
Reisikorraldaja ootab reiside täiustamise ja kvaliteedi tõstmise huvides hinnangut e. tagasisidet reisi(de) kohta.

Teiste reisikorraldajate reisitingimused leiate lehelt Kasulik teada

 

Fortest Reiside reisiuudised ja sooduspakkumised Sinu e-mailile
Uudiskirjast saate loobuda siin
Eurokalkulaator!

Sisestage hind eurodes:

1 eek=0.0639 euro